Ioan 1:3 oferă un argument că Isus este creator?

Ioan 1:3:” Toate lucrurile(în greacă panta care provine din pâs) au venit în existenţă prin (în greacă diá)el şi fără el n-a venit nimic în existenţă(în greacă gegonen care provine din gínomai ). Ceea ce a venit în existenţă .”
Unii trinitarieni încearcă să dovedească, folosindu-se de acest verset, că „cel care a devenit Isus ,Cuvântul în existența sa preumană, nu a fost  creat de Tatăl său, deoarece „fără el (Cuvântul) n-a venit nimic  în existență.” Trinitarienii consideră astfel că Isus este sursa creației întregi și că este etern, adică nu a avut început şi prin urmare nu poate fi creat.
Este corectă această interpretare că Isus este Creatorul și că el este coetern cu  Tatăl?
Atât în Scripturile Ebraice cât și în cele Grecești, Iehova este identificat în calitate de „singur Creator”(Psalmul33:6;100:3; Isaia40:28;45:18; Ieremia 10:10-12; Amos 4:13; Faptele 4:24;14:15;17:24; Romani 1:19,20;Ef.3:9;). Isus Cristos a recunoscut că Iehova a fost Cel care i-a creat pe oameni (Matei 19:4;Marcu 10:6). Cu siguranță dacă Isus era Creatorul, ar fi menționat acest lucru în versetele din Matei 19:4 și Marcu 10:6!
Iehova este Creatorul deoarece toate lucrurile „există și au fost create”, datorită voinței sale (Rev.4:11). Iehova, Cel care a existat dintotdeauna, a fost singur înainte ca să existe ceva creat (Ps.90:1,2).
Iehova care are corp spiritual, a existat dintotdeauna (Ioan 4:24;2 Cor.3:17), dar nu și materia din care a fost făcut universul! Dacă aceasta ar fi existat dintotdeauna, nu ar fi potrivit să se folosească cuvântul „început”, în legătură cu lucrurile materiale (Gen 1:1;2:7,19).
Prima creatură a lui Iehova a fost fiul său „întâi născut ” (în greacă prototokos) din toată creația” (Coloseni 1:15).
Explicând acest verset lucrarea, The New Thayer’s Greek-English Lexicon , spune despre semnificația cuvântului prototokos: „Cristos este numit [prototokos pases ktiseos](partit[iv] gen[itiv]… la fel ca în Geneza 4:4;…Deuteronomul 7:17;…Exodul 22:29…”.
Din punct de vedere gramatical, expresia grecească „prototokos pases ktiseos”,
„întâiul născut din toată creația „, ar putea însemna că ” de fapt Cristos stă la începutul creației, dar cu toate acestea este o ființă creată…Astfel „toată creația”ar fi întregul din care fiul face parte, în calitate de „întâi născut”,iar genitivul este partitiv („care exprimă ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte.”-Dex) sau apelativ.”-The Epistles of Paul to the Colossians and Philemon, An Introduction and Commentary, The Rev. H.M.Carson, Tyndale Press, 1st Edition, 1960, page 42.

Dar de ce putem fi siguri că „întâi născut „ nu are sens figurativ în Coloseni 1:15?

Trinitarienii încearcă să se folosească de Exodul 4:22 pentru a „dovedi” că „întâi născut” are un sens simbolic în Scripturi!
În Septuaginta apare în Exodul 4:22 expresia ” PRWTOTOKOS MOU ISRAHL”( „πρωτότοκος ἐγώ Ἰσραήλ”) care înseamnă „întâiul meu născut Israel” sau „Israel, este întâiul născut al( lui Iehova)”! Aceasta este o expresie  posesivă,  nu un genitiv partitiv. Israelul a venit în existență prin Iehova și asfel îi datorează existența sa lui Iehova (întâi născut are implicație temporală ), care în mod potrivit îl numește întâi născut cu sens simbolic sau în mod figurativ „fiu”. Acesta este un limbaj figurativ. Dar în Coloseni 1:15 nu este folosit un limbaj figurativ, ci literalmente se înțelege că Isus (Cuvântul în existența preumană) a fost literalmente „întâiul născut din toată creația.”

Expresia „întâiul născut din” apare potrivit cu Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, în 36 de locuri diferite :
Gen. 25:13; Ex. 6:14; 11:5(3); 12:29(3); 13:13; 13:15(3); 22:29; 34:20; Num. 3:13,40,46,50; 8:16,17; 18:15; Ios. 17:1; 1 Cron. 1:29; 2:3,13,25,27,50; 4:4; 5:1; 9:31; Neem. 10:36; Iov18:13; Ps. 135:8; Is. 14:30 și  Col. 1:15.
Dacă examinăm aceste versete vedem că peste tot „întăiul născut” este unul din, aparține grupului sau persoanelor din care se spune că face parte și are început al existenței. De pildă, în Exod 11:5, întâiul născut al lui Faraon îi aparține lui faraon, face parte din familia faraonului.
Prin urmare Exodul 4:22 nu contrazice înțelegerea bazată pe argumente gramaticale solide și pe modul rațional în care este utilizat cuvântul întâi născut în Sfintele Scripturi! Singura concluzie logică la care ajungem examinând atent aceste ocurențe este că în Coloseni 1:15, expresia „întâi născut din toată creația”, ne spune că Isus face parte din creație, este o ființă creată și că are început. Dacă cineva încearcă să aducă Exodul 4:22 ca argument în contra dovezilor gramaticale și biblice prezentate, este fie ignorant, fie lipsit de onestitate (sau amândouă) și dovedește că nu are alte argumente în contra genitivului partitiv!
  Alți trinitarieni (de exemplu Goldsmith), recunosc că este folosit genitivul partitiv în Coloseni 1:15, dar afirmă că se face referire la nașterea pământească a fiului, atunci când era om și astfel era creatură!Dar obligatoriu, adoptând o astfel de interpretare, trebuie să accepte că „toată creația” este exclusiv omenirea.

A fost folosit omul Isus Cristos pentru a crea omenirea? Prin omul Isus Cristos  ” au fost create toate celelalte lucruri din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute”? Versetele din Geneza 1:26, Proverbele 8:22 și Ioan 1:3, dovedesc că  în Coloseni 1:15 este vorba despre creatura spirituală, sau fiul lui Dumnezeu, numit în existența sa preumană Cuvântul, care după ce a fost creat, a fost folosit de Tatăl său în calitate de „meșter la lucru, zi de zi”(Proverbele 8:30), pentru a crea toate celelalte lucruri!
Astfel Cuvântul, sau fiul „întâi născut” al lui Iehova, este prima creatură din toate timpurile!
Dacă facem o comparație între Coloseni 1:18, Revelația 3:14, 1 Corinteni 15:22,23 și  Geneza 49:3, Deuteronomul 21:17, din Septuaginta, înțelegem că „întâi născut din toată creația”, are sensul de prima creatură, care a fost adusă în existență, sau care are „început”(în greacă arche) al existenței sale. La fel cum „capul congregației” face parte din congregație și întâiul născut din morți, a fost mort, a facut parte dintre cei morți, în același fel și „întăiul născut din toată creația” , face parte din creație sau a fost creat.

Dar cum au putut să fie create „toate lucrurile”(în greacă ta panta) prin Cristos dacă el este o creatură?”

Uneori Biblia folosește cuvântul „tot”(în greacă pâs din care provine panta ) într-un mod care permite   existența excepțiilor. De exemplu în 1 Corinteni 15:27 se spune că „Dumnezeu i-a supus „toate lucrurile(apare în greacă panta de 3 ori în acest verset) lui Cristos”, dar este clar că Dumnezeu, nu este inclus printre „toate lucrurile „(ta panta) supuse lui Isus.
De pildă prin „singurul om „, Adam, moartea s-a extins la toți oamenii!(Rom.5:12). Cu toate că Adam nu a făcut parte din „toți oamenii” la care moartea s-a extins, deoarece înainte de el nu a mai existat nici un om prin care moartea ar fi putut  să se extindă, acest lucru nu vrea să ne spună că Adam nu era om.
În mod asemănător și Isus deși nu face parte din „toate lucrurile” care au venit în existență prin el, este o creatură, prima creatură a lui Dumnezeu.

În Romani 3:23 apare o formă a lui pâs, cuvântul grecesc pantes/πάντες, care este tradus prin „toți” :”toţi (în greacă pantes care provine din pâs) au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu,”. Ar fi corect să interpretăm acest verset ca „dovadă” că și Isus a fost păcătos, datorită folosirii lui „pantes” sau „toți „ în acest verset? Cu siguranță dacă am face acest lucru, am contrazice alte versete care explică clar că Isus a fost „fără păcat” (Evrei 4:15;1 Petru 2:22).
În lumina acestor versete, trebuie să recunoaștem că „toți” (pantes) din Romani 3:23, trebuie înțeles că „toți” au păcătuit, cu excepția lui Isus Cristos.

Cuvântul grecesc „panta” în anumite versete ,înseamnă „toate celelalte”, de pildă în 1 Corinteni 6:18;15:24.
Astfel Traducerea lumii noi redă Coloseni 1:16,17 astfel: „pentru că prin el au fost create toate celelalte lucruri din ceruri şi de pe pământ…el este înainte de toate celelalte lucruri”. Deoarece Isus este prima creatură a Tatălui său, după legea dreptului de întâi născut, are privilegii speciale, printre celelalte creaturi.
În vechime întâiul născut primea o parte dublă, din proprietățile tatălui său (Deuteronomul 21:15-17). Poziția de  rege și cea de preot erau transmise fiului întâi născut (2 Cronici 21:3).
Așadar fiul „întâi născut din toată creația ” , nu poate fi Dumnezeu Atotputernic, deoarece a fost creat de Tatăl său, Iehova, căruia îi este subordonat și îi slujește în calitate de „Dumnezeu” atât în cer, cât și atunci când a fost pe pământ.(Faptele 3:13,26; 4:24-30; 1Cor.15:24-28;11:3; Rev.1:4-7;3:2,12).
Isus Cristos a primit „toată autoritatea” de la Tatăl, sau Creatorul său, pe baza dreptului său de fiu întâi creat literalmente, sau întâi născut. Nu avem motive întemeiate pentru a considera că faptul de a fi creat îl înjosește pe fiul lui Iehova, deoarece faptul că a fost adus în existență direct de Tatăl său, îl face „moștenitor” al tuturor lucrurilor pe care le-a primit în mod iubitor de la Tatăl său, Creatorul Atotputernic, Cel care l-a folosit ca intermediar pe fiul său, Cuvântul, pentru a crea „celelalte lucruri”(Ioan 3:35;13:1,3;Matei 28:18;Evrei 1:1-3;Efeseni 1:20-23).

Coloseni 1:20 spune: „şi ca prin el să împace din nou cu sine toate celelalte lucruri( în greacă ta panta), fie lucrurile de pe pământ, fie lucrurile din ceruri, făcând pace prin sângele vărsat de el pe stâlpul de tortură.” Este evident că „toate lucrurile” (ta panta) din acest verset, nu are  sens absolut, adică nu se referă la toate lucrurile create, ci numai la o parte dintre lucrurile create, adică la cei care au păcatuit și au nevoie de împăcare. Isus a făcut parte din „toată creația”(Col.1:15), dar „toată creația” nu se referă la „toate lucrurile” care au fost create prin Isus (Col.1:16,17) și astfel expresia „toate lucrurile” este aplicată în context altor lucruri, care nu îl includ pe Cuvântul, „întâiul născut din toată creația”, sau Isus Cristos în existența sa preumană.

Dr.Jason BeDuhn spune despre  semnificația expresiei „întâi născut din toată creația:

„În Coloseni 1:15-20 … Pavel îl indentifică pe Isus în mod clar ca fiind o parte a creației prin expresia „întâiul născut din toată creația” , din versetul 15″ (Este răspunsul din 1998 trimis unor frați. Pentru detalii vezi  „Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament.” Capitolul „Probing the Implicit Meaning” analizează Coloseni 1:15-18).

Rezumatul argumentelor

Ioan 1:3 și Coloseni 1:15-18,20 ne arată că Isus în existența sa preumană, Cuvântul, a fost creat, deoarece este „întâiul născut din toată creația” , genitiv partitiv care indică spre faptul că Isus face parte din creație, și că apoi Iehova a creat prin intermediul agenției lui ( în greacă dia ), al fiului creat direct de Iehova, „toate celelalte lucruri „. Iehova este unic Creator, iar Cuvântul este moștenitorul Tatălui său, în baza dreptului de fiu „întâi născut” , sau creat efectiv de Tatăl, Creatorul.(Isaia 64:8; Maleahi 2:10; Ioan 6:57; Evrei 1:1-3). Isus Cristos recunoaște poziția unică a lui Iehova , de Creator, atunci când folosește următoarele cuvinte: „Tată, Domn al cerului şi al pământului,” în legătură cu Tatăl său (Matei 11:25;Luca 10:21 compară cu Matei 19:4,6; Marcu 10:6 unde apare :”EL I-A FĂCUT”,nu „NOI I-AM FĂCUT”, expresie care ar fi fost folosită de Isus dacă și el ar fi făcut parte în vreun fel din  Dumnezeul Creator, sau și-ar fi asumat merite pentru rolul de „meșter ” sau intermediar al creației, Proverbele 8:30,vezi și Iacov 1:17).

Mai jos apare un citat din scrierile lui Clement din Alexandria care confirmă că 《întâi-născut》 era sinonim cu 《întâi-creat》 în secolul al II-lea înainte de apariția doctrinei Trinității. Avem motive biblice şi gramaticale temeinice să îl credem pe Isus şi primii creştini care afirmă că fiul 《întâi-născut》, sau prima creatură a Tatălui, face parte din creație, iar Cuvântul /Isus nu este creator, ci creatură!
„Clement of Alexandria ,a christian writer who lived from 153 – 217 A.D. was one of the first to use the term „first-created” in reference to the Son of God. In his book „Clement of Alexandria” (Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1914; pp. 103, 104) John Patrick tells us:

„Clement repeatedly identifies the Word with the Wisdom of God, and yet he refers to Wisdom as the first-created of God; while in one passage he attaches the epithet „First-created,” and in another „First-begotten,” to the Word. But this seems to be rather a question of language rather than a question of doctrine. At a later date a sharp distinction was drawnbetween „first-created” and „first-born” or „first-begotten.” But no such distinction was drawn in the time of Clement, who with the Septuagint rendering of a passage in Proverbs before him could have no misgiving as to the use of these terms. …Str., 5.14 Ex. Theod., c.20. Str., vi.7. See Suicer’s Thesaurus on PROTOKTISTOS KURIOS EKTISEN ME ARCHEN hODON AUTOU. [Lord (Jehovah) created me first of work of his] Prov 8:22 … Zahn [in „Supplementum Clementinum: pages 141-147] … points to the fact the Clement makes a sharp distinction between the Son and the Word who was Begotten or created before the rest of creation and the alone unbegotten God and Father.”

matt13weedhacker.blogspot.no/2012/11/john-milton-on-clossians-115.html?m=1

matt13weedhacker.blogspot.no/2012/09/gk-dia-vs-gk-hupo.html?m=1

matt13weedhacker.blogspot.no/2012/07/a-question-for-tri3nitarians-obvious.html?m=1

matt13weedhacker.blogspot.no/2012/03/father-is-lord-of-heaven-and-of-earth.html?m=1

Comentariile sunt închise.