Este corect să credem că 《Isus este născut, nu creat/făcut?》

《Mai înainte de a se fi născut munţii,mai înainte să fi fost plămădite pământul şi lumea, din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.》 Psalmul 90:2 Biblia Catolică

《Mai înainte de a se fi făcut munții
și de a se fi plăsmuit pământul și lumea lui b,
din veșnicie până’n veșnicie c Tu ești d.》 Ps 89 (90) :2 Biblia Bartolomeu Valeriu Anania

《Înainte să se nască munții și înainte ca tu să aduci în existență* pământul și solul roditor, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu.》 Ps 90:2 Traducerea Lumii Noi (2020) Nota de subsol 《*Sau „să aduci în existență ca în durerile nașterii”.》

《22)Domnul m-a creat ca început al căii sale, înaintea faptelor sale de odinioară.

24)Când nu erau abisurile eu am fost născută, când nu erau izvoarele pline de apă.

25 Înainte să fie fondaţi munţii, înaintea colinelor am fost născută.》Proverbele 8:22, 24, 25 Biblia Catolică

22Domnul* m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.* 23Eu am fost aşezată din* veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.24Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;25am fost născută înainte* de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,》Proverbele 8:22-25 Biblia Cornilescu

Am evidențiat cuvintele care sunt sinonime în Ps 90:2 și în Proverbele 8:22, 24, 25 în diferite traduceri ale Bibliei! La ce concluzie ajungem după o citire atentă a textului? Putem spune că cineva sau ceva 《creat 》 este 《născut?》Putem interpreta corect aceste versete că se referă la viitoarea venire a lui Isus ca om pe pământ, dacă ținem cont că toate traducerile de mai sus fac referire la timpul trecut, nu la timpul viitor? Cartea Proverbele a fost scrisă înainte de venirea lui Isus ca om pe pământ cu mai multe secole! Deja în acel timp, înaintea erei noastre, se făcea referire la timpul trecut atunci când este menționată nașterea 《Înțelepciunii!》De fapt toate evenimentele cu care este pusă în legătură nașterea Înțelepciunii au avut loc în trecut, din perspectiva scriitorului cărții Proverbele! Cum poate să apară Atanasie și să pretindă că versetele fac referire 《nașterea lui Isus ca om,》sau la viitoarea venire a lui Isus pe pământ, dacă privim lucrurile din perspectiva scriitorului cărții Proverbele?

În discuțiile mele cu cei care cred în trinitate am constatat că oamenii repetă faptul că ”ISUS ESTE NĂSCUT, NU CREAT!” Atunci când li se cere un argument biblic în sprijinul acestei idei, nu reușeste niciunul dintre ei să își argumenteze cu Biblia ideea pur filozofică și nebiblică sus menționată. Majoritatea oamenilor sunt atât de convinși că Isus nu este creat, încât pare a fi lipsită de sens orice analiză pur obiectivă și biblică a următoarei întrebări: Cuvintele ”creat”și ”născut” sunt folosite în Biblie ca antonime, sau sunt sinonime? Pentru a răspunde să folosim un pasaj care, probabil mai mult decât oricare altul, a fost citat de către Părinții din diferite tabere, Proverbele 8:22, pentru a clarifica punctele de mai sus. Atanasie a fost de acord cu arienii că înțelepciunea din Proverbele se referă la Isus Cristos și este interesant că aici „creat” și „născut” sau „a fi născut” apar în versetele paralele. Cuvântul ebraic qānā [1] din versetul 22 este în cele mai multe cazuri folosit în Biblie cu un sens rezultativ, ca un verb static cu sensul de „a poseda.” Astfel, Vulgata traduce: „Domnul m-a posedat la început”. În textul ebraic nu există prepoziția cu semnificația „la” înainte de „început”, prin urmare „început” este, logic, un complement în acuzativ mai degrabă decât un circumstanțial. Septuaginta traduce: „Domnul m-a creat la începutul căilor sale”. Targumurile aramaice si Peșita siriacă au redări asemănătoare. Folosind procedurile normale de interpretare, aceasta nu poate însemna decât că înțelepciunea – indiferent la cine sau la ce se referă – nu este eternă, ci are un început. Atanasie rezolvă problema cuvântului „creat” în legătură cu înțelepciunea, pe care o identifică cu Isus Cristos, spunând că se referă la încarnarea Lui.[2][3][4] Ce putem spune despre cuvintele din versetul 25, în care „înțelepciunea” spune: „Am fost adusă în existență ca în durerile nașterii înainte să fi fost întemeiați munții, înaintea dealurilor”? Verbul ebraic chûl folosit în acest verset poate însemna „a naște cu dureri un copil”. Este acest verb opusul lui qānā („a produce”) sau, ca să folosim verbul grecesc din Septuaginta, este gennaō (”a naște, a da naștere”) opusul lui ktizō („a crea”) și al lui ginomai („a veni în existență, a fi creat”)? Atanasie așa ar vrea să credem. După ce citează Proverbele 8:25, el scrie: „Și în multe pasaje ale profețiilor divine se spune că Fiul a fost generat [gegennesthai], dar nicăieri nu se spune că a venit în existență [gegonenai]”. Iar în apărarea Crezului niceean mai scrie:[5]

”El este, prin natura Sa, un Copil, perfect din Cel Perfect, născut înaintea tuturor dealurilor [Prov 8:25], adică înaintea oricărei esențe raționale și inteligente, așa cum și Pavel îl numește în altă parte „Întâiul născut din toată creația” [Col. 1:15]. El arată că nu este o creatură, ci Copilul Tatălui. Ar fi nepotrivit cu dumnezeirea Lui să fie numit creatură. Căci toate lucrurile au fost create de Tatăl prin Fiul, numai Fiul a fost etern născut din Tatăl, de aceea Dumnezeu Cuvântul este „întâi născut din toată creația”.” [6]

În Proverbele 8:25 verbul ebraic chûl este un sinonim al lui qānā din Proverbele 8:22, mai degrabă decât un antonim.

Când vedem modul în care Biblia folosește cuvintele „crea”, „naște”, „fiu”, „descendent” și „creatură”, devine tot mai evident că pretențiile lui Atanasie sunt o pledoarie specială. În Psalmul 90:2, de exemplu, chûl („a da naștere unui copil cu durere”) și yālad („a da naștere la, a aduce în existență”) sunt folosite figurativ pentru crearea pământului, ceea ce le face mai degrabă sinonime cu „a crea,” decât antonime: „Înainte să se fi născut [ yālad] munții și înainte ca tu să aduci în existență pământul ca în durerile nașterii [ chûl ].” Biblistul și teologul Adam Clarke recunoaște în comentariul la Psalmul 90:2 că „nașterea” munților trebuie înțeleasă corect ca însemnând că „a existat un timp în care munții nu existau.” În restul Bibliei, când  chûl și yālad sunt folosite în mod literal sau figurativ, ele aproape întotdeauna se referă la ceea ce a fost creat. Un lexicon spune următoarele despre chûl : „Acestă expresie  idiomatică poate fi folosită pentru a se referi la creație sau origini la o scară cosmică (Proverbele 8:24-25)”.[7] În Biblie, cuvântul „fiu” este folosit în sens „biologic”, sau familiar. Poate fi folosit în mod figurat (analogic), dar în astfel de situații sensul literal este întotdeauna luat ca punct de plecare. Nu există niciun exemplu de folosire a cuvântului „fiu” cu sensul de „ființă veșnică” atribuit de Atanasie. Este adevărat că Isus Cristos ca „fiu” este pus în contrast cu îngerii care sunt creaturi, dar acest lucru nu contrastează cu natura lor, cuvântului „fiu” aplicat lui Isus neprimind un sens diferit de cel familiar. Mai degrabă, contrastul se referă la calitatea filiației lui Isus, pe care Biblia o subliniază în două moduri: 1) Înainte ca Isus să vină pe pământ, el este numit „fiul unic-născut /singurul fiu” (Ioan 3:16) sau ”dumnezeul unic-născut” (Ioan 1:18). Epitetul „unic-născut” implică faptul că există și alți fii ai lui Dumnezeu, dar acesta este deosebit. 2) Prin învierea sa el a obținut o relație filială specială cu Tatăl său. El „a fost numit Fiul lui Dumnezeu când a fost înviat din morți” (Ro  1:4) și „a devenit mai mare decât îngerii” (Ev  1:4). De asemenea, putem observa că în Evrei 2:11 se spune despre Isus Cristos că are frați, ceea ce implică faptul că și alții sunt fii ai lui Dumnezeu.

O analiză atentă și nepărtinitoare a Bibliei scoate la iveală că Isus este Fiul creat al lui Dumnezeu, Fiul Tatălui. (Is 64:8; Maleahi 2:10) Ceea ce îi conferă lui Isus statutul de creatură a Tatălui, este tocmai denumirea ”Fiu al lui Dumnezeu,” care este aplicată exclusiv creaturilor precum îngerii (Iov 1:6) și lui Adam.(Lu 3:38) Despre Dumnezeu Etern și Creator nu se spune nicăieri în Biblie că ar fi fost „născut,” sau că ar fi Fiul lui Dumnezeu sau că altă persoană a creat prin El. ”Înțelepciunea lui Dumnezeu” (1Cor 1:24) este Isus Cristos, adică ”meșterul iscusit” (Pr 8:30) prin care Tatăl, Creatorul, a creat totul. Isus spune în Proverbele 8:31 că în timp ce era folosit de Creator, cel care a devenit Isus se ”bucura de pământul făcut de el.” (de Dumnezeul Creator unipersonal Pr 8:31 TLN 2020) Isus se bucură că este creatura Tatălui și își găsește plăcere în lucrarea lui Dumnezeu. Explicațiile trinitariene încearcă să contrazică cele spuse de Biblie, și în special ceea ce spune ”Înțelepciunea lui Dumnezeu!” În Biblie termenii „născut” și „creat ”sunt sinonimi. Același lucru este valabil și în limba română: o simplă căutare în Dicționarul Explicativ al limbii române confirmă că verbele a naște și a crea sunt sinonime.


[1]. O analiză detaliată a cuvântului qānā a fost făcută de C. F. Burney în The Journal of Theologycal Studies în articolul cu numele CHRIST AS THE APXH OF CREATION, paginile 160-177 în care analizează atent și în paralel versetele din Pr. 8:22, Coloseni 1:15-18 și Ap. 3:14. Burney ajunge la concluzia că verbul ebraic qānā din Proverbele 8:22 are sensul de „creat.”

[2] Iustin Martirul, Clement din Alexandria, Origen, Eusebiu din Caesarea, Chiril din Ierusalim, Ambrosie, Chiril din Alexandria, și Ioan din Damasc, la fel ca și Atanasie și oricare alt părinte au identificat Înțelepciunea din Prov. 8:22 as ca fiind Logosul, adică Isus Cristos în existența sa preumană. Ireneu identifică Înțelepciunea ca fiind Spiritul(Against Heresies, Book IV, 20.3). Compară cu , The Philosophy of the Church Fathers, de Wolfson, pg. 246.

[3]. “Rezultativ” este denumirea folosită pentru o acțiune care are ca rezultat o stare. Porunca“stai jos!” are ca rezultat starea de a fi așezat.

[4]. NPNF 4:372. Atanasie a folosit argumentul că expresia “Înțelepciunea lui Dumnezeu,” care face parte din aceeași frază cu “m-a creat” trebuie să însemne “m-a născut.” În plus, el spune că Proverbele nu poate fi înțeles literal, deoarece versetele au o semnificație ascunsă. Pentru a-și susține explicația la Pr. 8:22 se folosește de Pr 9:1, unde se spune că înțelepciunea “și-a zidit casa.” El credea că prin “casă” se făcea referire la corpul lui Isus și că, din acest motiv, cuvintele din Pr. 8:22 trebuie să se refere la încarnarea lui Isus. Atanasie și trinitarienii care îi urmează învățăturile nu țin cont de contextul versetelor din Pr 8:22-31, în care se spune despre 《Înțelepciune》 că a fost creată de Dumnezeu 《înainte de fi pământul.》 Nu cred că Atanasie ar putea aduce vreun argument convingător că Isus a venit ca om, a fost 《creat》 în urmă cu 2000 de ani și că în acea perioadă Isus era 《prima dintre lucrările lui de demult.》Contextul este cel care susține că Isus este prima dintre creaturile Tatălui, adică este prima creatură a lui Dumnezeu, 《întâiul născut din toată creația!》(Ap. 3:14) În zelul său pentru a apăra 《dumnezeirea lui Cristos》 Atanasie nu a observat că toate verbele sunt la trecut, adică nașterea/ crearea descrisă a avut deja loc, în trecut din perspectiva scriitorului capitolului 8 al cărții Proverbele!

[5]. NPNF 4:168.

[6]. NPNF 4:85.

[7]. Gleason Archer, Laird Harris, și Bruce Waltke, eds., Theological Wordbook of the Old Testament, 271. Iustin și Tatian au folosit ”născut” cu referire la crearea lumii. vezi History of Dogma, pg. 213 de A. Harnack.

Comentariile sunt închise.