Col 2:16-este „ceremonial” sabatul la care se face referire aici?

În multele conversații pe care le-am avut cu adventiștii și mesianicii ,atunci când le citez acestora Coloseni 2:16,17 pentru a le arăta că sabatul săptămânal nu mai este obligatoriu pentru creștini deoarece face parte din lucrurile „șters(e)” la moartea lui Isus ,cel mai adesea răspunsul pe care îl primesc este că :”sabatul la care se face referire în Coloseni 2:16 nu este sabatul săptămânal,ci se referă la ‘ceremonii’,adică la alte sărbători ,diferite de sabatul săptămânal”!Este corectă această interpretare?

Pentru a înțelege acest lucru ,să examinăm argumentele oferite de Ellen G. White în favoarea interpretării adventiste,comparându-le cu ceea ce spun cele mai prestigioase lucrări în domeniul exegezei biblice

Ellen White se bazează pe faptul că termenul sábbaton are mai multe sensuri,iar pentru a favoriza doctrina adventistă trebuie să presupună că în Coloseni 2:16,17 apostolul Pavel face referire la ceea ceea ea numește ”sabate ceremoniale”:

  • ”Se referă sabbaton în unele cazuri la sabatele ceremoniale ale evreilor?Dacă da,apostolul poate să fi utilizat acest cuvânt cu acest sens în Coloseni 2:16….Invităm cititorul să citească în Septuaginta în Leviticul 16:31;23:32;25:2,4,6,unde va putea vedea că termenul sabbaton este folosit cu privire la ziua ispășirii,unul dintre sabatele anuale ale evreilor, și i se aplică chiar și anului al șaptelea ,în care țara ar trebui să se odihnească.” SBTON 13:1.Ellen G.White

În primul rând observ că Ellen W. nu a făcut deosebire între formele termenului sabbatonσαββάτων, care apare atât în Coloseni 2:16,cât și în Lev 16:31,23:32 și forma σάββατα care apare în Lev 25:2,4,6.

Ellen pornește de la ceva adevărat,deoarece cuvântul sabbaton are mai multe sensuri ,ca să introducă o expresie inexistentă în Biblie ,”sabatele ceremoniale”,și apoi să presupună că ”poate” apostolul Pavel a făcut referire la expresia inventată de ea ,la sute de ani după moartea lui.Citează și din Septuaginta pentru a fi convigătoare!Însă ce nu le spune cititorilor ei?Ellen White nu le spune cititorilor ei că același termen sabbaton este folosit în Septuaginta astfel :

1.σάββατον de 11 ori apare la singular acest termen în: 2Regi 4:23,2Regi 11:5,2Regi 11:7,2 Regi 11:9( apare de 2 ori),1 Cronici 9:32(în Septuaginta apare expresia sabbaton kata sabbaton,apare de 2 ori sabbaton,expresia fiind tradusă ”în fiecare sabat”),2Cronici 23:4,Neemia 9:14,Neemia 13:18,Isaia 66:23 (apare în LXX sabbaton ek sabbatou).Se poate observa că în Isaia sunt menționate împreună ”lună nouă” și ”sabat”,prin urmare nu există nici o bază autentică reală pentru a stabili că termenul sabbaton se referă doar la ”sabatele ceremoniale”,sau că lunile noi ar fi mai puțin importante decât sabatul săptămânal!

2.σάββατα,formă de singular,această formă apare în 3 dintre versetele citate de Ellen ,iar pentru a dovedi că acest termen se aplică Zilei Ispășirii și anului sabatic,ea nu face distincție între forma de singular și plural ,dar în Coloseni 2:16 se bazează pe faptul că apare forma la plural,pentru a trage concluzia că Pavel făcea referire la „sabatele ceremoniale” :

 Ex 16:23Ex 16:25Ex 16:26Ex 16:29Ex 20:10Ex 31:14Ex 31:15Ex 31:16Ex 35:2Lev 16:31Lev 23:3Lev 23:32Lev 25:2Lev 25:4Lev 25:6Lev 26:34Lev 26:43Deut 5:142Cron31:32Cron 36:21Os 2:13Am 8:5Is 1:13Is 56:2Is 58:13

3. σαββάτων ,forma de plural ,care apare în Coloseni 2:16 o întâlnim în Septuaginta de 29 de ori,și apare tradusă la singular în multe ocazii în Bibliile noastre ,uneori fiind folosită împreună cu lunile noi în:

Ex 20:8Ex 35:3Lev 16:31Lev 23:15Lev 23:32Lev 23:38Lev 24:8Num 15:32Num 15:33Num 28:9Num 28:10Deut 5:12Deut 5:15Ps 23:1(Psalmul 24:1 în Biblia noastră)Ps 93:1(Psalmul94:1 în Biblia noastră)Am 6:3Is 58:13(apare de 2 ori )Ier 17:21Ier 17:22(apare de 2 ori), Ier 17:24(apare de 2 ori)Ier 17:27(apare de 2 ori)Eze 22:26Eze 46:1Eze 46:4Eze46:12

Este demn de remarcat că termenul σαββάτων ,forma de plural,care apare în Coloseni 2:16,este folosit în Septuaginta în Exodul 20:8, și este redat prin:”ziua de odihnă”(Biblia Cornilescu),”ziua sabatului”(Traducerea Lumii Noi),”ziua odihnei”(Biblia Ortodoxă), deși în limba greacă apare la plural ,este tradus la singular și se referă la sabatul săptămânal.Acest cuvânt cu formă de plural, este redat în multe ocazii la singular în Septuaginta.Acest lucru este important deoarece pentru Ellen faptul că este folosită forma de plural în Coloseni 2:16 ,dovedește că se referă la „ceremonii”!Deoarece Exodul 20:8 face parte din Decalog,considerat de adventiști ”legea morală”,nu există nici o îndoială că Ellen greșește atunci când afirmă că în Col 2:16 același termen,care apare în Exodul 20:8, se referă la ”sabatele ceremoniale”!

Unde apare termenul σαββάτων în Noul Testament ?Acest cuvânt este folosit cu privire la ziua de sabat și cele șapte zile ale săptămânii  în :

Mt 28:1Mr 16:2Lu 4:16Lu 24:1Io 20:1Io 20:19Fp 13:14Fp 16:13Fp 20:71Cor 16:2Col 2:16

Ellen W. are dreptate când afirmă că acest termen se poate referii la toată săptămâna,pe lângă sensul de ”ziua de sabat” !În Matei 28:1 este folosit σαββάτων de 2 ori ,iar Traducerea Lumii Noi,îl redă corect astfel :”După sabat (în greacă σαββάτων plural ca formă dar redat ca singular),când se iveau zorile primei zile a săptămânii(în greacă σαββάτων)….”Așadar din acest verset putem înțelege că σαββάτων este folosit atât pentru a se referii la ziua de sabat,o singură zi,cât și cu referire la cele șapte zile ale săptămânii.(Marcu 16:2;Luca 24:1;Ioan 20:1,19;Faptele 20:7).Să vedem cum pornind de la acest adevăr, Ellen W. trage concluzii pripite și fără bază exegetică autentică:

  • ”Cuvântul sabbatone (Ellen face referire la pronunția fonetică a cuvântului ebraic 7677 ‑ שַׁבָּתוֹן (shab‑baw‑thone’) dar în Col 2:16 apare echivalentul grecesc al acestui cuvânt σαββάτων,sabbaton) este la plural,și ar trebui să fie redat aici în acest fel.Dacă ar fi fost la singular, ar putea să se pretindă ,în mod adecvat,că se referă la sabatul săptămânal.Dar fiind la plural,ar trebui să fie redat ,în mod consecvent,în acest fel.Faptul că ar trebui să fie redat aici la plural se poate observa din context,unde se face referire la sabatele ceremoiniale ale evreilor.Astfel dacă s-ar omite cuvântul zile ,pe care l-au folosit traducătorii noștrii ,ar trebui să fie redat sabate.Dumnezeu vorbește în acest mod despre sabatele bisericii evreiești,atunci când prin profetul Osea (2:11) el le numește ”sabatele ei,”și prezice că acestea vor trebui să înceteze ,așa după cum spune Pavel aici că ele au încetat,Robinson spunând că în Coloseni 2:16,are semnificație de plural.” SBTON 16:1 Ellen G.White,explicația dintre paranteze îmi aparține

Cât de corectă este explicația lui Ellen ,dacă o comparăm cu dicționarele și lucrările exegetice?

Cu excepția afirmației că sabbaton este la plural,toate celelate deducții sunt greșite,inclusiv motivul pentru care este folosită forma de plural a acestui termen ,este interpretat greșit de Ellen.De ce pot afirma acest lucru cu convingere?

Termenul ebraic  7677 ‑ שַׁבָּתוֹן (shab‑baw‑thone’) are următoarele sensuri ,potrivit cu Brown-Driver-Briggs’ Definition:
” שַׁבָּתוֺן substantiv masculin,respectarea sabatului,sabatism,  — ׳שׁ Exodul 16:23 10t. plural;în mod obișnuit folosit în fraza  שַׁבַּתשַׁבָּתוֺן sabatul unei sărbători sabatice;-

1.despre sabatul săptămânal Exodul 31:15;Exodul 35:2;Leviticul 23:3;Exodul 16:23

2.ziua ispășirii Leviticul 16:31;Leviticul 23:32.

3.anul sabatic Leviticul 25:4;compară cu   שְׁנַת שַׁבָּתוֺן  din Leviticul 25:5

4.׳שׁ singur despre sărbătoarea trompetelor Leviticul 23:24,și prima și a opta zi din sărbătoarea Tabernacolelor Leviticul 23:39;”

Despre același termen ebraic Gesenius,spune în Gesenius’ Hebrew and Chaldee Definition:”שַׁבָּתוֹן intensiv un mare sabat,un sabat solemn,Exodul 16:23,Leviticul 23:24,în special în Ex 31:15,35:2 în legătură cu  שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן

De ce explicația oferită de Ellen W. nu este corectă? Deoarece ea încearcă,fără bază exegetică și biblică,să facă o separare în felul în care este folosit același cuvânt ebraic  7677 ‑ שַׁבָּתוֹן (shab‑baw‑thone’) :în Biblie acest cuvânt este folosit atât pentru ”sabatul săptămânal” ,cât și pentru alte zile de sărbătoare,foarte solemne, ale evreilor.Din acest motiv ,nu putem spune că în Scripturile Ebraice acest cuvânt denotă exclusiv ”sabatele ceremoniale”,dar nici că se referă doar la sabatul săptămânal.Concluzia corectă este că acest cuvânt se referă atât la sabatul săptămânal,cât și la alte zile de sărbătoare,fără a putea face vreo distincție între importanța celebrării lor,sau o distincție privitoare la durata pentru care vor fi sărbătorite.Așadar nu putem spune că atunci când acest cuvânt se referă la alte zile,în afară de sabatul săptămânal, se numește ”sabat ceremonial”,și că este trecător,și că atunci când se referă la sabatul săptâmânal ,vorbim despre un ”sabat moral,”care este veșnic!Dicționarele cele mai prestigioase nu îi permit lui Ellen să introducă o separare și o expresie nouă,”sabate ceremoniale”,care în limba ebraică veche nu o are echivalent ,deoarece nu există separarea artificială contruită de Ellen  între :”sabatele ceremoniale ” și ”sabatul moral.”

  • Dovedește Osea 2:11 că ”sabatele ei”,sunt ale ”bisercii evreiești”,sau ”sabatele cremoniale”,și că doar ele vor înceta ,în timp ce sabatul săptămânal este veșnic,deoarece este al Creatorului ?

”Voi face* să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile** ei, lunile ei cele noi, sabatele(7676 ‑ שַׁבָּת (shab‑bawth’))ei şi toate praznicele ei.”Osea 2:11 Biblia Cornilescu

După cum se poate observa dacă consultăm lucrările exegetice ,acest cuvânt este folosit și cu privire la sabatul săptămânal,dar și cu privire la alte zile de sărbătoare .Eu voi reproduce partea în care se face referire la ziua de sabat:”Exodul 16:25 ליהוה ׳שׁ (sabatul lui Iehova), Exodul 20:10 = Deuter 5:14 (zece cuvinte) Leviticul 23:3 (P); ׳הַשּׁ Exodul 16:29 (J); בַּיוֺם׳הַשְּׁבִיעִי שׁ Exodul 16:26 (J); despre ziua a șaptea יוֺם הַשַּׁבָּת Exodul 20:8,11 = Deuteronomul 5:12,15 (zece cuvinte),; Exodul 31:15 3t. P, Ieremia 17:21Ezechiel 46:4Neemia 10:32 9t., + („” luna nouă) Isaia 1:13Ezechiel 46:12 Regi 4:23Amos 8:5, compară cu Isaia 66:23 (de 2 ori în verset), și în  חג și מועד Osea 2:13; despre timpul schimbării gărzilor de la templu 2 Regi 11:5,7,9(de 2 ori în verset) = 2 Cron 23:4,8 (de 2 ori în verset); מיסך׳הַשּׁ (în templu) 2 Regi 16:18; inițial sărbătorit prin simpla  abstinență de la muncă  Exodul 20:9,10 = Deuteronomul 5:12-14Exodul 23:12 (E), Exodul 34:21 (J; Br Hex. 181-195).”-Brown-Driver-Briggs Expanded Definition

Dacă Ellen ar avea dreptate ,atunci și în Isaia 66:23 ,pe ”Noul pământ”,se vor respecta ”sabatele ei”,adică ”sabatele ceremoniale”,deoarece apare același termen ca în Osea 2:11!Evident că acest lucru ar fi o contrazicere : cum poate fi respectat ceva în viitor,după ce a fost anulat în trecut?De aceea este clar că atât ”lunile noi”,cât și ”sabatul” menționate în Isaia 66:23,nu se referă la respectarea literală a acestor zile festive ,pe Noul Pământ,ci la închinarea adusă lui Dumnezeu cu regularitate.

  • Care este sensul cuvântului ebraic shabbâth din Osea 2:11?

Unul dintre comentariile cele mai prestigioase la Scripturile Ebraice ,recunoaște că în Osea 2:11 se face referire la sabatul săptămânal ,pe lângă alte zile de sărbătoare,descrise prin termeni diferiți de cel folosit pentru ziua de sabat:”Châg este folosit cu privire la cele trei mari sărbători din an :Paștele, Penticosta și Corturilor, care au caracterul de châg , de sărbători ale bucuriei par excellence ,acestea fiind zile de comemorare a actelor de milă ,făcute de Domnul ,în favoarea poporului Său.Urmează apoi ziua lunii noi,în fiecare lună,și sabatul, în fiecare săptămână.La sfârșit toate aceste sărbători sunt sumate în  כּל־מועדהּ , despre  כּל־מ,ועדהּ este o expresie generală care se referă la toate perioadele de sărbătoare și la toate zilele de sărbătoare(Leviticul 23:3,4).Ca o paralelă compară  Amos 8:10Ieremia 7:34,  Plângeri 1:4Plângeri 5:15.”Keil & Delitzsch Commentary on the Old Testament despre Osea 2:11 ,poate fi verificat aici

Explicația lui Ellen W. este contrazisă și de numeroase pasaje din Scripturile Ebraice care arată că din ”Legea veșnică pentru Israel” făceau parte multe aspecte care aveau legătură cu jertfele și ritualurile de la templu ,iar faptul că sacrificiile care erau aduse cu ocazia zilei lunii noi ,sunt mai numeroase ,decât cele aduse în ziua sabatului,nu o ajută deloc pe Ellen să dovedească faptul că zilele de lună nouă erau mai puțin importante decât ziua sabatului săptămânal.Ziua lunii noi și ziua sabatului fiind menționate de multe ori împreună,iar aceeași termenii ebraici originali fiind  aplicați atât pentru sabat ,cât și pentru alte zile solemne de sărbătoare ,o lasă pe Ellen fără nici o bază biblică și exegrtică pentru a stabili că în Biblie s-ar face vreo deosebire între ”sabatele mele ”(Exodul 31:13,15,16) și ”sabatele ei”(1 Cronici 23:31,2 Cronici 2:4;8:13;31:3;Neemia 10:31,33;Osea 2:11).Faptul că despre preoția aaronică se spune că este de durată ”veșnică”(Exodul 40:15 BC),că despre ritualul privitor la pâinile de prezentare se spune că este un ”legământ veșnic”(Leviticul 24:8,9 BC),o lasă pe Ellen dezarmată de unul dintre cele mai la îndemână argumente :”ceremoniile” sunt tot la fel de ”veșnice” ,ca și sabatul săptămânal,alături de care fac parte din același ”legământ veșnic”!(Romani 10:4;Evrei 7:12)

  • Dovedește forma de plural sabbatōn din Coloseni 2:16 că este vorba despre ”sabatele ceremoniale”?

”…ἑορτῆς  νεομηνίας  σαββάτων: perioadele sacre evreiești sunt enumerate în aceeași ordine în care au loc :anual,lunar și săptămânal.Sabatul este pus pe același picior ca și celelate , și Pavel arată că se supune principilui că un creștin nu poate să fie mustrat pentru nerespectarea sabatului. σαββάτων deși plural ca formă,înseamnă o singură zi de sabat.”-The Expositor s Greek Testament.

σάββατον , –ου , τό

(Cuvântul arameic  שַׁבָּתָא , transliterat σάββατα , și aceasta fiind o formă de plural greșită din care s-a format σάββατον ), și σάββατα , –ων , τά ,în LXX pentru H7676H7677;

1.ziua a șaptea a săptămânii,sabatul….plural τὰ σ  MATEI 28:1;Coloseni 2:16;ἡ ἡμέρα τῶν σ . (Exodul 20:8, al.)…

2.cele șapte zile ale săptămânii,o săptămână…”-Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

În Scripturile Grecești Creștine sau Noul Testament, termenul  sabbatōn are două sensuri :1.sabatul săptămâmal și 2. cele șapte zile ale săptămânii,dar sub nici o formă acest adevăr,nu dovedește că în Coloseni 2:16 Pavel ar fi folosit acest termen cu privire la ”sabatele ceremoniale.”Acest lucru se poate vedea din mai multe dicționare pe care le poți verifica aici

”ἢ σαββάτων,”sau o zi de sabat” din cuvântul arameic Shabbtha’ שַׁבְּתָא, feminin singular . (Dalman, Gram. 1894, p. 126, and Lexicon, s.)a fost transliterat în limba greacă ca  σάββατα, fiind neacceptată ca plural,din el formându-se singularul  σάββατον ,de exemplu în Ioan 5:9.”Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges

”…Josefus (Ant. III. 10, 1)explică foarte clar că  “ziua a șaptea” se numește“sabbata ” (formă de plural ca aici ,Col 2:16, un efort de a translitera cuvântul arameic sabbathah).”-Robertson’s Word Pictures in the New Testament despre Col 2:16

Din cele prezentate înțelegem că Ellen G.White, cea care a pus bazele adventismului,nu are nici un sprijin ,din punct de vedere exegetic și biblic, pentru a specula că :”poate apostolul s-a referit la sabatele ceremoniale”, în Coloseni 2:16,deoarece este foarte clar că apostolul a făcut referire la ziua de sabat săptămânală ,ca fiind neobligatorie pentru creștini,iar cei care doresc să respecte sistemul sabatic ,inclusiv sabatul săptămânal,practică o închinare „zadarnică”.Galateni 4:9-11 compară cu Romani 14:1-9

Rezumatul argumentelor

Ellen W. pornește de la ceva adevărat ,că în Scripturile Grecești Creștine/NT, cuvântul tradus ”sabat” are și sensul de săptămână!Însă ceea ce nu ne spune este că în Scripturile Ebraice/VT, aceleași 2 cuvinte care sunt folosite cu privire la sabat, se folosesc și cu privire la alte zile de sărbătoare ,care la fel ca și sabatul ,sunt numite ”o lege veșnică”!

Pentru a-și susține opiniile ,Ellen inventează expresia ”sabate ceremoniale” și pretinde că pe baza pluralului din Coloseni 2:16, Pavel ar fi ”putut” face referire la expresia inventată de ea,și nu la sabatul săptămânal,fără să țină cont că lucrările cele mai prestigioase susțin că în Coloseni 2:16 se face referire la ”ziua de sabat săptămânală”,adică sensul cel mai utilizat al acestui cuvânt în NT.Ellen dovedește că nu vrea să recunoască faptul argumentat biblic că, din ”legământul dintâi” au făcut parte și restricțiile privitoare la ”mâncăruri,băuturi”,(Evrei 9:1,10),lunile noi și ziua de sabat (Isaia 66:23;Ezechiel 46:1) și că ”Legea (în întregime ,inclusiv sabatul săptămânal,nu doar anumite părți din ea) este doar o umbră a lucrurilor bune viitoare”(Evrei 10:1),Isus fiind ”mediatorul unui legămînt nou”(Evrei 10:15),care l-a ”schimbat”sau ”șters” pe cel dintâi .(Coloseni 2:14,16,17;Evrei 7:12;8:6,13;Galateni 3:13,17,19,24)Așadar Ellen W. dovedește că nu era o bună cunoscătoare a Scripturilor,și cu atât mai puțin nu putea să fie ”inspirată” de Autorul Bibliei ,pentru a contrazice Biblia, cu interpretările ei eronate!

Putem spune cu toată convingerea că ”realitatea” sau ”corpul” lui Cristos ,a ”șters” toată legea de la Sinai,inclusiv obligația de a respecta ziua de sabat săptămânală!

Lasă un răspuns