A fost „schimbată” legea de la Sinai ?

 

 

 

 

 

Ellen G. White cu fiul și nora ei în 1905.Ea a fost cea care a pus bazele bisericii adventiste,iar scrierile ei sunt considerate de adventiști :”inspirate la fel ca Biblia.”

„Dacă Legea ar fi putut fi schimbată, atunci omul ar fi putut fi salvat și fără sacrificiul lui Hristos; dar faptul că a trebuit ca Hristos să-și dea viața pentru neamul omenesc căzut dovedește că Legea lui Dumnezeu nu îl va scuti pe păcătos de cerințele ei. S-a demonstrat astfel că plata păcatului este moartea. Când Hristos a murit, nimicirea lui Satana a devenit o certitudine. Dar dacă Legea ar fi fost desființată la cruce, așa cum pretind mulți, atunci agonia și moartea Fiului celui scump al lui Dumnezeu ar fi fost îndurate numai pentru a-i da lui Satana exact ceea ce el a pretins; atunci, prințul răului ar fi triumfat, iar acuzațiile lui împotriva conducerii divine ar fi fost dovedite. Chiar faptul că Hristos a luat asupra Sa vinovăția nelegiuirii omului este un argument puternic pentru toate ființele inteligente, că Legea este de neschimbat, că Dumnezeu este drept, milostiv, dând pe față renunțare la sine, și că dreptatea și mila infinite s-au unit în administrarea guvernării Sale.” Profeți și Patriarhi ,PP.70.1,de Ellen G.White

  • Este Dumnezeu „nestatornic” ,dacă își schimbă legile?
  • Este „Legea lui Dumnezeu” de neschimbat?
  • Plătirea prețului de răscumpărare dovedește că „Legea lui Dumnezeu”  este de neschimbat,așa cum a pretins Ellen G. White?

Înainte de toate, putem fi siguri de un lucru: Dumnezeu nu-şi schimbă nici normele de iubire şi de dreptate, nici ‘scopul etern’ de a binecuvânta omenirea prin intermediul Regatului său (Efeseni 3:11). Însă, aşa cum oricare dintre noi îşi poate schimba părerea despre cineva care îl dezamăgeşte mereu, tot aşa şi Iehova îşi schimbă atitudinea când o anumită situaţie se schimbă.

Prin urmare, Dumnezeu schimbă îndrumările date slujitorilor săi când situaţia sau necesităţile lor se schimbă. Aceasta nu ar trebui să ne surprindă. Gândiţi-vă, de exemplu, la următoarea situaţie. Un ghid cu experienţă le indică turiştilor un drum mai sigur pentru a evita un pericol.

Elenistul Kenneth Wuest a spus: „Dumnezeu este norma absolută care determină conținutul semantic al termenului dikaios [drept] și care păstrează totodată acest conținut semantic constant și neschimbător, întrucât El este Cel ce nu se schimbă”. Apoi, Wuest citează cuvintele eruditului Hermann Cremer, care a spus: „Dreptatea în sens biblic este o stare de dreptate care îl are ca etalon pe Dumnezeu, care este evaluată potrivit normei divine, care se manifestă printr-o conduită aprobată de Dumnezeu și care, mai presus de toate, are legătură cu relația cu Dumnezeu și cu modul de a umbla înaintea Sa. Este vorba despre dreptatea numită dikaiosunē theou (dreptatea lui Dumnezeu) (Ro 3:21; 1:17), dreptatea care îi aparține lui Dumnezeu și care are valoare în ochii Săi, dreptatea divină, vezi Ef 4:24; cu această dreptate, definită astfel, vine evanghelia (Ro 1:17) în lumea națiunilor, [o lume] obișnuită să se raporteze la altă normă” (Studies in the Vocabulary of the Greek New Testament, 1946, p. 37).

Luca arată ce înseamnă a fi drept când îi descrie pe preotul Zaharia și pe soția acestuia, Elisabeta (părinții lui Ioan Botezătorul): „Amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă umblau ireproșabil, după toate poruncile și legile lui Iehova” (Lu 1:6). Prin urmare, o persoană este considerată dreaptă dacă se conformează voinței și poruncilor lui Dumnezeu. Anumite porunci pot varia de la o perioadă la alta și de la o persoană la alta. De exemplu, porunca dată lui Noe de a construi o arcă n-a mai fost repetată niciodată, iar porunca referitoare la circumcizie nu mai este valabilă pentru creștini. Cu toate acestea, normele lui Dumnezeu, personalitatea sa și ceea ce este el, reflectate în cuvintele și în căile sale, rămân întotdeauna aceleași și oferă o normă perfectă, fermă și stabilă ca o „stâncă”, ce servește drept etalon pentru evaluarea conduitei tuturor creaturilor sale (De 32:4; Iov 34:10;Ps 92:15; Eze 18:25-31; 33:17-20).Așadar, din această analiză am putut observa că Dumnezeu nu este nestatornic,dacă își schimbă legile,deoarece principiile și scopul lui Dumezeu rămân neschimbate.

Este „Legea lui Dumnezeu” de neschimbat?

  • „12 Pentru că, odată ce se schimbă(în limba greacă metatíthēmi)preoția, este necesară(în limba greacă anánkē)și o schimbare( în limba greacă metáthesis) a legii. „-Evrei 7:12

Eruditul Vine spune despre cuvintele grecești care apar în Evrei 7:12:”metathesis : ‘a schimba sau a transfera ceva dintr-un loc în altul'(din meta care înseamnă‘schimbare’ și tithemi ‘a pune’) are sensul deschimbare’ în Evrei 7:12 ,legat de necesitatea de ‘schimbare‘ a Legii,dacă preoția este ‘schimbată'(vezi B nr.3)Este redat prin ‘transferat’ în Evrei 11:5,’înlăturat’ în Evrei 12:27….

B — 3: metatithemi — met-at-ith’-ay-mee ) ‘a pune într-un alt loc,a schimba(asemănător cu A de mai sus)este folosit cu privire la preoție,Evrei 7:12.”-Vine’s Expository Dictionary of NT Words

www.studylight.org/dictionaries/ved/c/change.html?hilite=change

Dacă legea nu putea fi schimbată,cum a susținut Ellen White,apostolul Pavel nu ar fi putut vorbii despre necesitatea ca legea să fie schimbată!

  • Schimbarea preoției aaronice este o dovadă că  numai o parte din legea de la Sinai a fost schimbată,cea numită ”legea jertfelor” sau ”legea ceremonială”,în timp ce ”legea morală”,Decalogul este încă în vigoare?

”Toate aranjamentele legii,întreaga administrare a poporului,aveau legătură cu preoția.Dacă exista o greșeală în serviciul preoțesc ,aceasta ducea la distrugerea întregului sistem.Era inutil să se emită o lege fără a se oferii ,în același timp,și modalitatea de a obține iertare pentru încălcarea ei.Legământul a fost inaugurat prin jertfe,și nu putea fi menținut în vigoare decât prin oferirea perpetuă a acestora.Preoția a fost o parte importantă a sistemului iudaic….νόμος(legea)… care apare separat în Evrei 7:12,nu se referă numai la legile sub formă de porunci,ci la întreaga administrație mozaică….Imperfecțiunea preoției levitice ,și în mod implicit a întregului sistem mozaic, au stat la baza apariției necesității de a avea un preot care să aparțină unei alte orânduiri preoțești….Fiind făcută schimbarea preoției ,așa după cum a avut loc acum ,are loc deasemenea și o schimbare de lege.Legătura este următoarea :Ce nevoie ar fi fost pentru o nouă preoție?Această nevoie trebuie să fi fost stringentă,deoarece schimbarea preoției înseamnă a schimba tot.”-The Expositor’s Greek Testament(sublinierea îmi aparține)

www.studylight.org/commentaries/egt/hebrews-7.html

  • Plătirea prețului de răscumpărare dovedește că „Legea lui Dumnezeu”  este de neschimbat,așa cum a pretins Ellen G. White?
  • „4 Dar, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie, născut sub lege,(în greacă nomon) 5 ca să-i cumpere(în greacă exagorázō)și să-i elibereze pe cei care erau sub lege,(în greacă nomon)iar noi să primim adopția ca fii.”-Galateni 4:4,5

În Galateni 4:5 despre creștini se spune că au fost eliberați și cumpărați ,în limba greacă exagorázō!Ei au fost ”eliberați” de sub aceeași lege pe care Isus a respectat-o ,în timp ce a fost pe pământ,deoarece aceasta era unica lege care a rămas în vigoare,pentru poporul evreu, până la moartea sa,până în momentul în care Isus a devenit ”sfârșitul legii,”(Rom.10.4,Galateni 3:13)și i-a ”cumpărat”și ”eliberat” pe cei care se aflau sub autoritatea celor 613 de porunci de la Sinai.(Gal.3:17,19,24).Interpretarea că Isus a fost sfârșitul numai al unei părți a legii de la Sinai,se contrazice cu aceste 2 versete ,și multe altele.Isus nu a respectat doar o parte a legii de la Sinai,de aceea i-a ”eliberat”,pe cei aflați sub autoritatea legii,de toate poruncile pe care le-a respectat.

După dicționarul lui Thayer
exagorázō înseamnă :”1.a răscumpăra,de exemplu  prin plata unui preț plătit pentru a recupera de sub autoritatea unei alte persoane,..despre Cristos cumpărându-i pe cei aleși , prin moartea sa în locul lor, de sub autoritatea legii mozaice;…Gal.3:13,4:5,2. cumpărat , a cumpăra pentru sine însuși,pentru uz propriu”!
Așadar Isus i-a cumpărat pe creștinii evrei de sub legea (hypo nomon) sub care a crescut și el, pentru ca să respecte legea lui Dumnezeu dată prin EL , NU PRIN MOISE !(Ioan 14:21;Matei 28:19,20)
Dacă creștinii ar fi trebuit să fie sub legea (hypo nomon) de la Sinai , ce rost ar mai fi avut ca Isus să îi cumpere pentru el pe creștinii evrei?Sau dacă Isus i-ar fi cumpărat parțial pe creștini, de sub o parte a legii de la Sinai, ar fi putut creștinii să fie adoptați ca fii ai lui Dumnezeu?Există posibilitatea unei adopții parțiale ?După Biblie nu există, după adventiști se poate să fii sub 2 legi si sub 2 stăpâni în același timp!Rom.7:1-12;Galateni 2:19;6:2;1 Corinteni 9:20,21

  • A desființat” Isus autoritatea tuturor legilor date la Sinai atunci când i-a ”eliberat” și”cumpărat”pe creștinii evrei,de sub autoritatea Legii, pentru a fi adoptați ca fii ai lui Iehova ?

„14 Căci el este pacea noastră, el, care din cele două grupuri a făcut unul singur și a dărâmat(în greacă lýō) zidul(adică toate cele 613 legi date la Sinai ) din mijloc care le separa. 15 Prin carnea sa a înlăturat (în greacă katargéō)dușmănia, Legea, care consta din porunci și decrete, pentru ca din cele două popoare să creeze, în unitate cu el, un singur om nou, făcând pace, „-Efeseni 2:14,15

„7 Pe lângă aceasta, dacă acel cod care aduce moartea, gravat cu litere pe pietre, a fost plin de glorie, astfel că fiii lui Israel nu puteau să-și ațintească privirile asupra feței lui Moise din cauza gloriei feței lui, o glorie care trebuia să fie desființată, (katargéō)

11 Căci, dacă ceea ce trebuia să fie desființat (katargéō) a fost plin de glorie când a fost introdus, cu atât mai mult avea să fie plin de glorie ceea ce rămâne.13 și nu facem ca atunci când Moise își punea un văl pe față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și ațintească privirile asupra sfârșitului a ceea ce trebuia să fie desființat. (katargéō)14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ,(adică Decalogul versetele 3,6,7) deoarece este desființat(katargéō)prin Cristos.”-2 Corinteni 3:7,11,13,14

Conform lui Thayer sensurile cuvântului katargéō sunt:”1.a face inutil ,neutilizabil,inoperativ,inactiv,…a face ca o persoană sau un lucru să nu mai aibă forță,eficiență,…2.a face să înceteze,a duce la sfârșit,a termina cu,a anula,a aboli,... despre persoane sau lucruri forma de pasiv : a trece,a înceta,a termina Galateni 5:11;1Corinteni 13:8,10;2 Corinteni 3:7,11,13 ,a fi separat de,a rupe orice contact cu cineva…Romani 7:2,6;Galateni 5:4″

Aceste sensuri pot fi verificate aici

Când aplicăm aceste sensuri la Decalog și la toate celelalte porunci care alcătuiesc „zidul” legii de la Sinai, care a fost dărâmat de Isus,înțelegem că Ellen G.White a intrat în conflict cu Biblia ,atunci când a afirmat că :”Legea lui Dumnezeu nu ar fi putut fi schimbată.”Dacă Ellen ar avea dreptate ,atunci Biblia ar minții ,iar Pavel și toți creștinii evrei ,nu ar mai fi putut spune :”19 Dar eu, prin lege (a lui Cristos,diferită de cea de la Sinai vezi 1Cor.9:20,21)am murit față de lege(cea de la Sinai), ca să fiu viu față de Dumnezeu. 21 Eu nu resping bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu, fiindcă, dacă dreptatea vine prin lege, atunci Cristos a murit în zadar.”-Galateni 2:19,21; 5:1-5,18;vezi și Romani 7:4-12.Așa după cum spune Biblia ,legea dată la Sinai ,a fost schimbată ,sau a fost înlocuită de „legea lui Cristos”!Galateni 6:2;Evrei 7:12

Ellen G.White corespunde descrierii din 1Timotei 4:1-7,iar Biblia ne oferă următorul sfat:”respinge istorisirile neadevărate care profanează ce este sfânt și pe care le povestesc femeile bătrâne.”Din păcate mulți aleg să respingă jertfa de răscumpărare a lui Isus atunci când decid să creadă ”istorisiril(e) neadevărate” scrise de Ellen G.White!Despre ei Biblia spune :

„4 Voi, care căutați să fiți declarați drepți prin lege sunteți separați de Cristos, ați căzut de la bunătatea sa nemeritată.18 Mai mult decât atât, dacă sunteți conduși de spirit, nu sunteți sub lege.(în greacă nomon)”-Galateni 5:4,18

Comentariile sunt închise.