1Corinteni 9:13-15-argument în favoarea pastorilor salarizați?

„13 Nu știți că bărbații care îndeplinesc serviciul sacru mănâncă din lucrurile de la templu, iar cei ce slujesc permanent la altar își primesc partea cu altarul?
14 Tot așa, Domnul a hotărât cia oricine anunță vestea bună să trăiască din vestea bună.

15 Dar eu nu m-am folosit de niciuna dintre aceste măsuri. De fapt, n-am scris aceste lucruri ca să se facă așa în cazul meu, căci ar fi mai bine pentru mine să mor decât să … Nimeni nu-mi va zădărnici motivul de laudă! „-1Corinteni 9:14-15

Comentând aceste versete un site ortodox afirmă :

„Există mai multe pasaje biblice în care este abordat acest subiect al salarizării pastorului (preotului). În bazor doresc să accentuez câteva adevăruri importante.

1. Salarizarea lucrătorilor în Evanghelie este porunca lui Hristos

Apostolul Pavel a dedicat capitolul 9 al Epistolei I către Corinteni în întregime acestui subiect din motiv că unii creştini din Corint îl judecau pe el şi pe Barnaba zicând că ei nu au dreptul să fie la întreţinerea Bisericii. Argumentând dreptul lucrătorului creştin să aibă suportul din Biserică, Apostolul face o comparaţie cu slujirea de la Templu în Vechiul Testament şi spune:

Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:13-14)

Deci, Domnul Isus a rânduit (a stabilit, a instaurat) ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, adică de aici să-şi aibă întreţinerea lor.”

moldovacrestina.md/biblia-salariu-pastor-preot/

La fel ca și ortodocșii ,majoritatea bisericilor neoprotestante au „pastori salarizați „!Pot fi folosite cuvintele lui Pavel ca argument în favoarea unei asemenea practici?A „stabilit ” Isus ca urmașii săi să primească un salariu,sub forma unei sume de bani, pentru serviciul de predicare a Veștii Bune ?Ce a stabilit Isus că trebuie să facă toți continuatorii săi?

Matei 10:5-15 conține instrucțiunile pe care le-au primit cei 12 apostoli de la Isus,atunci când au fost trimiși să le predice evreilor : să predice vestea bună despre Regat, și în versetul 8 discipolilor li se poruncește :”Fără plată ați primit, fără plată să dați.„Așadar ideea că Isus a stabilit un salariu pentru cei care predică vestea bună intră în contradicție cu porunca lui Isus de a preda „fără plată ” !În Matei 10:8 apare cuvântul grecesc dôreán care după dicționarele cele mai prestigioase înseamnă :” gratis ,pentru nimic ,în mod gratuit :Matei 10:8 ;Romani 3:24;2Corinteni 11:7;2Tesaloniceni 3:8;Revelația 21:6;22:17(Polybius 18,17,7;Exodul 21:11;δωρεάν ἄνευ ἀργυρίου, Isaia 52:3)-Thayer’s Expanded Definition termenul δωρεά care înseamnă și „un dar „!

www.studylight.org/lexicons/greek/1431.html

În Matei 10:10 se spune că „lucrătorul este vrednic de hrana lui” ,iar în greacă apare cuvântul trophēs care înseamnă :”hrană ,mâncare”-Thayer

www.studylight.org/lexicons/greek/5160.html

În Luca 10:5,7 se spune :”5 În orice casă veți intra, să spuneți mai întâi: «Pacea să fie peste casa aceasta». 7 Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. Să nu vă mutați din casă în casă.”

Se spune în aceste versete că cei care predicau din casă în casă vestea bună trebuiau să primească „un salariu”, adică o sumă de bani pentru munca prestată?

În acest verset pentru „plată” apare în limba greacă cuvântul misthós care înseamnă :”1 plata cuvenită pentru muncă, salariu 2)răsplată : folosit pentru roadele care rezultă în mod obișnuit în urma eforturilor .”-Thayer’s Definition

www.studylight.org/lexicons/greek/3408.html

Lucrarea exegetică Expositor’s Greek Testament explică care era „salariul” sau „plata” celor care predicau vestea bună din casă în casă :”…τὰπαρʼ αὐτῶν, mâncarea și băutura,carnea și băutura care le aparținea lor ,ca și cum ele le-ar fi aparținut lor: libere et velut venstro jure, Grotius.-

ἄξιος γὰρ ne oferă motivul : mâncarea voastră este salariul vostru ; vă aparține vouă de drept ,ca salariu pentru munca depusă.”

www.studylight.org/commentaries/egt/luke-10.html#7

De unde știm că instrucțiunile lui Isus se referă la predicarea din „casă în casă” și nu la anumite predici ținute în sinagogă sau în diferite biserici?

Matei 10:7 spune :”Când mergeți, predicați,”, în greacă fiind folosite 2 verbe care arată că predicarea nu avea loc de la amvon ,ci în timpul ce apostolii „merge[au] ” ,apare verbul poreúomai-„a călători,a merge,a traversa”-(Strong) și verbul kērýssō-„1.a fi un mesager, a sluji ca purtător de cuvânt ;2 a anunța ,a proclama în mod deschis ;3 folosit despre proclamarea publică a evangheliei și a subiectelor care au legătură cu ea, efectuată de Ioan Botezătorul,de Isus ,de apostoli și de alți învățători creștini .”(Thayer)

www.studylight.org/lexicons/greek/4198.html

www.studylight.org/lexicons/greek/2784.html

Comentând versetul din Matei 10:7 ,Expositor’s Greek Testament spune :”Misiunea în care au fost trimiși era de a predica în casă (nu în sinagogă)Matei 10:12.Ei trebuiau să stea pentru un timp, în calitate de invitați,în anumite locuințe,doi într-un loc și alți doi în altul,iar predicarea lor ar fi fost sub forma unei conversații familiare despre ceea ce l-au auzit și l-au văzut pe Isus că a făcut sau a spus.”

www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-10.html#5

Așa după cum se indică în Matei 9:38 ,”lucrătorii” la care se referă Isus sunt „mesagerii publici„, sau cei care predicau vestea bună din casă în casă,adică toți urmașii autentici ai lui Isus, începând cu cei 12 discipoli.Luca 10:1-12 confirmă că „lucrătorii” sunt predicatorii itineranți ai Regatului din casă în casă și că „plata” la care face referire Isus nu este un „drept din Biserică”, ci se referă la acceptarea mâncării și a unui loc în care predicatorii itineranți puteau locui în timp ce predicau vestea bună într-un anumit oraș. Ospitalitatea făcea parte din cultura iudaică a acelor vremuri ,iar Isus îi îndeamnă pe proclamatorii Regatului să accepte aceste gesturi de ospitalitate din partea celor cărora ascultau vestea bună : mâncare ,băutură și găzduire.Evident că dacă înțelegem corect acest lucru ,ne dăm seama că cei care nu predică din casă în casă nu au dreptul la nici un fel de „salariu”, sau acte de ospitalitate care reprezentau ceva obișnuit în cultura iudaică!Nu „biserica” le oferea aceste răsplăți „lucrătorilor”, sau predicatorilor itineranți ai veștii bune ,ci oamenii care apreciau mesajul despre Regat ,predicat de continuatorii lui Isus !De fapt „biserica” sau „congregația” ,o constituiau tocmai cei 12 apostoli,în perioada de început !Așadar nu avea cine să le plătească „salarii” sub formă de bani apostolilor!Prin urmare siteul ortodox interpretează complet greșit atât cuvintele lui Isus,cât și cele ale lui Pavel!

De ce este redat greșit versetul din Luca 10:7 în Biblia Cornilescu :”Să nu umblați din casă în casă”?

După cum apare redat acest verset în Biblia Cornilescu ,unii ar putea înțelege că Isus le-a poruncit continuatorilor săi să nu „umble din casă în casă ” pentru a predica Regatul.În acest verset apare în limba greacă verbul metabaínō care înseamnă :”a trece dintr-un loc în altul :Matei 17:20;Luca 10:7.”(Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament)

www.studylight.org/lexicons/greek/3327.html

Biblia Catolică redă în mod corect versetul din Luca 10:7:”Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.”

„Dr. Thomson face următoarea observație despre acest pasaj („The Land and the Book,” vol. i. p. 534): Motivul( pentru porunca ‘Să nu mergeți din casă în casă’)este foarte evident pentru cineva familiarizat cu obiceiurile orientale.Când un străin ajunge într-un sat ,sau într-o tabără,vecinii,unul după altul trebuie să îl invite să ia masa cu ei.Există o etichetă strânsă în legătură cu aceasta ,care implică multă ostentație și ipocrizie, și orice greșeală în respectarea cuvenită a acestui sistem de ospitalitate ,este resimțită în mod violent ,și duce adesea la înstrăinările și certurile dintre vecini.De asemenea consumă mult timp,provoacă distragerea neobișnuită a minții, conduce la pierderea respectului și contracarează succesul unei misiuni spirituale.”-Barne’s Notes despre Luca 10:7)

www.studylight.org/commentaries/bnb/luke-10.html

Cei 70 de discipoli ai lui Isus nu trebuiau să se mute din casă în casă ,atunci când ajungeau într-un oraș și găseau o casă care le ofereau ospitalitate și găzduire .Deoarece nu se mutau din casă în casă în căutarea unui loc care le-ar fi putut oferii mai mult comfort,sau mai multe lucruri materiale,discipolii demonstrau că acele lucruri aveau o importanță secundară ,atunci când erau comparate cu misiunea lor de a predica .

Se spune în 1 Timotei 5:17-18 că bătrânilor creștini trebuie să li se plătească ‘salariu’,adică o anumită sumă de bani ?

Siteul citat la începutul articolului afirmă :”când spune că prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învrednici cu îndoită cinste, Apostolul se referă şi la un salariu dublu, care este şi o manifestare a cinstei, sau respectului pe care îl are biserica pentru aceşti oameni ca pentru nişte lucrători care sunt vrednici de plata lor. Şi acest îndemn este mai ales valabil pentru prezbiterii, adică lucrătorii în Evanghelie, care se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.”

Este corectă această interpretare ?

În limba greacă apare expresia diplēs timēs.Cuvântul timḗ are două sensuri diferite :”1.o valorificare prin care se stabilește prețul ;2.onoarea care îi aparține sau îi este arătată unei persoane .”-Thayer

Traducerea Lumii Noi redă corect acest verset astfel :”17 Bătrânii care îndrumă bine să fie considerați demni de o dublă onoare, îndeosebi cei care lucrează din greu în cuvânt și în predare. „-1 Timotei 5:17

Bătrânii creștini merită o dublă onoare, iar acest verset se referă și la a avea grijă de ei din punct de vedere material!Însă nu vrea să spună că ei trebuie să primească un „salariu dublu „!În dicționarul lui Thayer apare cuvântul timḗ ,din acest verset,  redat ca :”onoare ,reverență Romani 12:10;13:7;1 Timotei 5:17;6;1.”

Pe lângă asistența materială voluntară ,acestor bătrâni li se arată „onoare” atunci când membrii turmei colaborează cu ei și le imită exemplul !Evrei 13:7,17

Din păcate pentru unii dintre conducătorii religioși singura „onoare” pentru care merită să slujească ,este banul,însă acest lucru este în contradicție cu îndemnul adresat bătrânilor creștini de către apostolul Petru:”2 Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este în grija voastră, nu din constrângere, ci de bunăvoie; nici din iubire de câștig necinstit, ci cu înflăcărare; „-1 Petru 5:2 vezi și Ioan 10:1-15.

Din această analiză este evident că „o dublă onoare” nu se referă la un salariu stabilit și că un bătrân de congregație cu toate că poate accepta sprijinul material oferit în mod benevol de membrii congregației, el nu trebuie să își folosească niciodată poziția pentru a câștiga putere și bunuri materiale !El nu ar trebui să își caute propria lui glorie ,sau să se asocieze în special cu cei mai bogați pentru a obține avantaje materiale și să îi neglijeze pe ceilalți.( Proverbele 25:27;29:23;Iuda 16)

„18 Când a văzut că spiritul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, Simon le-a oferit bani, 19 zicând: „Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca acela peste care îmi voi pune mâinile să primească spirit sfânt“. 20 Dar Petru i-a zis: „Argintul tău să piară împreună cu tine, pentru că te-ai gândit să obții cu bani darul lui Dumnezeu. 21 Tu n-ai nici parte, nici sorți în lucrul acesta, pentru că inima ta nu este dreaptă în ochii lui Dumnezeu. 22 Căiește-te de răutatea aceasta și imploră-l pe Iehova să-ți ierte, dacă se poate, uneltirea inimii, 23 căci văd că ești o fiere veninoasă și o legătură a nedreptății!“ „-Faptele 8:18-23

Apostolul Petru l-a însoțit și auzit pe Isus ,atunci când a rostit cuvintele din Matei 10 și Luca 10!A înțeles Petru că acele cuvinte erau o poruncă adresată Bisericii pentru a le plătii salarii ,sub formă de bani,apostolilor?Cu siguranță că nu !Apostolul Petru l-a mustrat cu severitate pe Simon ,care din inițiativă proprie,a încercat să le plătească apostolilor bani ,pentru a dobândii „darul lui Dumnezeu „!Petru nu a interpretat ceea ce a spus Isus ca dovezi în favoarea obținerii unui salariu sub formă de bani !Din contră reacția lui la gestul lui Simon dovedește că cei care caută să cumpere ,ceea ce Dumnezeu oferă gratis ,”nu au o inimă dreaptă în ochii lui Dumnezeu”!

Urmărea apostolul Pavel obținerea de avantaje materiale,sau a unui salariu,pentru serviciile lui efectuate în ministerul creștin?

„15 Dar eu nu m-am folosit de niciuna dintre aceste măsuri. De fapt, n-am scris aceste lucruri ca să se facă așa în cazul meu, căci ar fi mai bine pentru mine să mor decât să … Nimeni nu-mi va zădărnici motivul de laudă! 16 Dacă anunț vestea bună, nu este un motiv de laudă, căci mi s-a impus o necesitate. Într-adevăr, vai de mine dacă nu anunț vestea bună! 17 Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie(în greacă hekṓn ,”voluntar ,neforțat,”),am o răsplată(misthós „-folosit pentru roadele care rezultă în urma eforturilor ,Ioan 4:36;1 Cor.9:18- despre recompensa divină „-Thayer), dar chiar dacă îl fac împotriva voinței mele, tot mi-a fost încredințată o administrare. 18 Care este deci răsplata (misthós)mea? Este ca, în timp ce anunț vestea bună, să o dau fără plată(apare în greacă adápanos „gratuit”), ca să nu abuzez de dreptul meu în legătură cu vestea bună.23 Dar fac toate lucrurile de dragul veștii bune, ca să am parte de ea împreună cu alții.”-1Corinteni 9:15-24

Cuvântul adápanos este explicat aici

Așadar Pavel și primii creștini erau predicatori voluntari ,adică nesalarizați ai veștii bune !

Cum se întreținea apostolul Pavel?

„3 și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas în casa lor și lucrau, pentru că meseria lor era facerea corturilor. „-Faptele 18:3

„33 N-am poftit nici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva.
34 Voi înșivă știți că aceste mâini s-au îngrijit de necesitățile mele și ale celor ce erau cu mine.
35 În toate v-am arătat că, trudind astfel, trebuie să le veniți în ajutor celor slabi și să vă amintiți de cuvintele Domnului Isus, când a zis: «Este mai multă fericire în a da decât în a primi»“.”-Faptele 20:33-35

„9 Vă amintiți, desigur, fraților, de truda și osteneala noastră. Muncind noapte și zi, ca să nu vă împovărăm cu cheltuieli mari pe niciunul dintre voi, v-am predicat vestea bună a lui Dumnezeu. „-1 Tesaloniceni 2:9

„12 trudim, lucrând cu mâinile noastre. Când suntem insultați, binecuvântăm; când suntem persecutați, suportăm; „-1 Cor 4:12

„6 Vă poruncim deci, fraților, în numele Domnului Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă dezordonat și nu potrivit tradiției pe care ați primit-o de la noi. 7 Pentru că știți voi înșivă cum trebuie să ne imitați, fiindcă nu ne-am purtat dezordonat printre voi,
8 nici n-am mâncat fără plată mâncarea cuiva. Dimpotrivă, cu trudă și osteneală am muncit noapte și zi ca să nu-l împovărăm cu cheltuieli mari pe niciunul dintre voi.
9 Nu că n-am avea dreptul, ci ca să ne dăm pe noi înșine ca exemplu pentru voi, ca să ne imitați.
10 Pentru că și când eram la voi vă dădeam această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce“. „-2Tesaloniceni 3:6-10

„14 Iată că este a treia oară când sunt gata să vin la voi, dar tot nu vă voi fi o povară. Căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi, fiindcă nu copiii trebuie să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. 15 Iar eu voi cheltui cât se poate de bucuros și chiar mă voi cheltui întru totul pentru sufletele voastre. Dacă eu vă iubesc atât de mult, trebuie să fiu iubit de voi mai puțin? 16 Dar, oricum ar fi, nu v-am împovărat. Însă voi ziceți că am fost „viclean“ și v-am prins „prin șiretlic“. 17 Oare am profitat de pe urma voastră prin vreunul dintre cei pe care i-am trimis la voi? 18 Am stăruit pe lângă Tit să vină la voi și l-am trimis cu el pe fratele. A profitat Tit de pe urma voastră? N-am umblat noi în același spirit? Pe aceleași urme?”-2Corinteni 12:14-18

Pavel și primii creștini nu au profitat  sau nu au căutat să obțină „avantaje [materiale] de la alții” !2 Corinteni 7:2;1 Tesaloniceni 4:6

„18 Care este deci răsplata mea? Este ca, în timp ce anunț vestea bună, să o dau fără plată, ca să nu abuzez de dreptul meu în legătură cu vestea bună.”-1Corinteni 9:18

Apostolul Pavel a recunoscut că avea unele drepturi  de pe urma serviciului său în favoarea veștii bune ,dar a considerat că ar fi fost un „abuz” dacă nu ar fi „anunț[at] vestea bună ...fără plată„!Termenul katachráomai apare în limba greacă ,în 1 Corinteni 9:18,și este tradus în mod corect prin „abuz” în TLN !

Pentru sensul termenului katachráomai vezi aici

Ce exemplu minunat au stabilit apostolii și primii creștini ,care sunt în antiteză cu clericii salarizați ai creștinătății apostate!Ei au ascultat porunca lui Isus și au predicat vestea bună „fără plată”, și din casă în casă!

 

 

Comentariile sunt închise.